Văn cúng gia tiên

22/03/2017 10:41

Văn cũng gia tiên phổ biến chủ yếu dùng cho các dịp cũng gia tiênCúng gia tiên họ…………

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Con tấu lạy chín phương trời mười phương Chư Phật Chư Phật mười phương.

Con lậy quan Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư vị tôn thần.
Con lậy ngài Đông Trù, Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân, Bàn Gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn Thần.

Con lậy Quan Thành Hoàng Bản Cảnh
Con lậy đức chúa bà Bản Cảnh.
Con lậy quan Thân Linh Bản Thổ, Thô Công, Thổ Thần

Con lậy Hội đồng gia tộc họ ………………………...
Con kính lậy chầu bà Tổ Cô.

Con kính lậy ông Hoàng tại gia

Con kính lậy Cậu Bé, Cô Bé tại gia

Con kính lậy Tổ Cô, Cô Tổ
Con kính lậy Tổ Phụ, Tổ Mẫu

Con Kính lậy Cao Tiên Tiền Tổ
Con Kính lậy Cao Cao Tằng Tổ Khảo

Con Kính lậy Cao Cao Tằng Tổ tỷ

Con Kính lậy Cao Tằng Tổ Khảo

Con Kính lậy Cao Tằng Tổ Tỷ

Con Kính lậy Tổ Khảo

Con Kính lậy Tổ Tỷ
Con kính lậy bá thúc huynh đệ, Cô Di Tỷ Muộn, Á Thân Liệt Thích nội ngoại cập nhặt đôi bên của gia tộc họ ………...

Hôm này là ngày ... Tháng … Năm ….. “con làm lễ …………………….. ”
Phu thê chúng con tên là ……….…..…....……... là đích tôn của gia tộc họ ……. cùng thê con là ………..…..……...,

đích tôn ………………..……... cùng với nội tôn....…………..………...

Với một lòng thành kính, tôn kính phụng thờ. Chúng con biết ơn sự dưỡng dục sinh thành, sự phù trì che chở của ông cha tiên tổ để chúng con có được thân mạng ngày hôm nay. Chúng con tâm thành lễ mọn, đèn nhang hương hoa, đong trà quả thực, cơm canh rau mặn kính dâng lên quan Thần Linh, Bản Thổ, Thông Công Thổ Thần, kính dâng lên hội đồng tiên tổ gia tộc. Con chắp lễ chắp bái, con kính thỉnh cao tiên tiền tổ, Cửu Huyền Thất Tổ, Nội ngoại đôi bên của gia tộc họ ……. và đồng kính thỉnh Cao Cao Tằng Tổ Khảo, Cao cao tằng Tổ tỷ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, bá thúc huynh đệ, Cô Di Tỷ Muộn. Tất cả các hương linh được phụng thờ theo tiên tổ gia tộc họ ... về lại lâm chứng giám thụ hưởng, chứng tâm thành lễ mọn của phu thê ún tiểu chúng con. Độ trì gia hộ cho chúng con: trên bảo dưới nghe, trên thuận dưới hòa. Nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến để trong nhà được êm ấm. Độ cho chúng con được mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến … xin tiếp nếu muôn


 

Nguồn: Sưu tầm